Projekt

Allhelgonakyrkan i Malmberget

Pil till höger

Allhelgonakyrkans kulturhistoriska värden Allhelgonakyrkan ligger i västra Malmberget i det område som enligt den avvecklingsplan som LKAB presenterade 2017 ska avvecklas 2016–2026. Idag uppges att kyrkan ska vara borta år 2024. För att klarlägga vilka handlingsalternativ som kommer att finnas, när beslut om kyrkans framtid ska fattas, har Gällivare-Malmbergets pastorat hos Länsstyrelsen i Norrbotten begärt, …

Kyrkstäder i Norrbotten

Pil till höger

Piteå museums arbete med att dokumentera och synliggöra länets kyrkstäder fortsätter. 2020 genomfördes en etnologisk dokumentation av Lappstan i Arvidsjaur och 2021 fortsatte arbete med kyrkstäderna i Älvsbyn, Öjebyn, Hortlax och Norrfjärden. I år riktar vi blickarna mot kyrkstäderna i Boden och Råneå. Vi vill samla in berättelser och minnen som beskriver platsernas användning i …

Pandemi i Norr

Pil till höger

Forskningsprojekt om pandemins effekter i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet (LTU) tilldelades 3,1 miljoner kronor av forskningsrådet FORMAS, till ett projekt på 12 månader för att samla kunskap och erfarenheter från den pågående coronapandemin. Norrbottens museum var en av samarbetsparterna och de hade i sin tur tecknat samarbetsavtal med Piteå museum och Laponiatjuottjudus. Övergripande syfte för …

Lappstan – byggnader och bruk i tradition och nutid

Pil till höger

Piteå museum genomförde under 2020 en etnologisk dokumentation av Lappstan i Arvidsjaur. Syftet var att dokumentera platsens kulturella och sociala funktion i såväl historiskt som samtida kontext. Dokumentationen finansierades av medel från Länsstyrelsen i Norrbotten och Arvidsjaurs kommun.   Lappstan är en välbevarad samisk kyrkstad i Arvidsjaurs centrum. Samiska kyrkstäder anlades i början av 1600-talet …

Nya perspektiv på den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar

Pil till höger

Infjärdens samiska befolkning Piteå museum beviljades 2018 medel för projektet Nya perspektiv på den samiska befolkningen i Pitebygdens jordbruksbyar. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland gjorde 2018-2020 en gemensam satsning på samiskt präglade kulturmiljöer. Piteå museum beviljades medel med motiveringen att projektet lyfte fram tidigare förbisedda aspekter av det samiska kulturarvet. Projektet har bedrivits …

Kulturarvisering vid strukturella omvandlingar av stadsmiljöer

Pil till höger

Hur värderas och påverkas kulturmiljöer, när förutsättningarna för ett bevarande förändras genom strukturella förändringar? Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur fyra riksintressanta stadsmiljöer hanteras och påverkas i ett längre perspektiv samt hur analys- och planeringsverktyg kan utvecklas för att stödja en långsiktig förvaltning av föränderliga kulturmiljöer.   Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet och är ett …

Svartöstaden

Pil till höger

Svartöstaden i Luleå kommun är utvalt som riksintresse för kulturmiljövården. På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten har Piteå museum gjort en inventering av stadsdelen och en analys av kulturmiljövärdena. Syftet med projektet har varit att precisera riksintressets innehåll, att beskriva och tolka det samt definiera vilka värden kulturmiljön har. Riksintresset Svartöstaden kan läsas som ett …

Kyrkstaden i Öjebyn

Pil till höger

Fördjupad riksintressebeskrivning för kyrkstaden i Öjebyn Kyrkstaden i Öjebyn är en av kommunens viktigaste och mest kända kulturmiljöer. Det finns upptaget i såväl det kommunala som det regionala kulturmiljöprogrammet och är utvalt som ett av länets riksintressen för kulturmiljövården.   Detta är bakgrunden till att Piteå museum sammanställt en fördjupad riksintressebeskrivning för Öjeby kyrkstad. Projektet …

Furunäsets sjukhus

Pil till höger

Kulturmiljöanalys av Furunäsets sjukhus Furunäsets sjukhusområde hör till Piteås viktigaste kulturmiljöer. Med anledning av områdets kulturhistoriska värde och attraktivitet för ny bebyggelse, tog Piteå museum initiativet till en kulturmiljöanalys, som syftade till att förse samhällsplaneringen med ett kunskapsunderlag.   Projektet bekostades av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Piteå kommun och Piteå museum. Det genomfördes 2011-2012 av …

Sågforsbrons restaurering

Pil till höger

Sågforsbron över Lillpiteälven i Ånäset, Åträsk Sågforsbron är Norrbottens enda bevarade träbro med flera spann. Den byggdes förmodligen av byns bönder vid tiden omkring sekelskiftet 1900. I början av 2000-talet förföll den alltmer. Omkring 2005 började Piteå museum uppmärksamma bron och verka för en restaurering.   Under 2008 dokumenterades bron genom fotografier av Daryoush Tahmasebi, …