Kulturmiljöanalys av Furunäsets sjukhus

Furunäsets sjukhusområde hör till Piteås viktigaste kulturmiljöer. Med anledning av områdets kulturhistoriska värde och attraktivitet för ny bebyggelse, tog Piteå museum initiativet till en kulturmiljöanalys, som syftade till att förse samhällsplaneringen med ett kunskapsunderlag.

 

Projektet bekostades av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Piteå kommun och Piteå museum. Det genomfördes 2011-2012 av Anna Elmén Berg, Piteå museum.

 

Furunäsets sjukhusområde: Snickar- och målarverkstad.

Furunäset som kulturmiljö

Idag tillskrivs Furunäsets sjukhus ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och detta beror bland annat på att det har ett högt identitetsvärde. Sjukhusets upptagningsområde var från början hela Övre Norrland. Patienter kom från pitebygden, men även långväga ifrån. Även personalen rekryterades från början utifrån. Det innebär att nästan alla pitebor, men även många människor från andra delar av landet, har haft anhöriga som varit intagna eller arbetat på sjukhuset.

Patienterna var som flest 800 och sjukhuset hade en verksamhetsperiod på omkring 95 år. Genomströmningen av patienter är svår att beräkna, men det rör sig om åtskilliga levnadsöden som passerat genom sjukhusets grindar. Intresset för Furunäsets sjukhus är numera större än någonsin tidigare.

 

Furunäset del 1

 

Furunäset del 2