Fördjupad riksintressebeskrivning för kyrkstaden i Öjebyn

Kyrkstaden i Öjebyn är en av kommunens viktigaste och mest kända kulturmiljöer. Det finns upptaget i såväl det kommunala som det regionala kulturmiljöprogrammet och är utvalt som ett av länets riksintressen för kulturmiljövården.

 

Detta är bakgrunden till att Piteå museum sammanställt en fördjupad riksintressebeskrivning för Öjeby kyrkstad. Projektet har finansierats med medel från Länsstyrelsen i Norrbotten och Piteå kommun. Bebyggelseantikvarie Sebastian Ulvsgärd genomförde projektet i samverkan med en referensgrupp med representanter från länsstyrelsen och kommunen.

Projektets syfte har varit att beskriva och precisera kulturmiljöns kulturhistoriska innehåll, upplevelsemässiga kvaliteter och de fysiska uttrycken för riksintresset. Målet har varit att skapa ett användbart planeringsunderlag för framtidens samhällsplanering.

 

Fördjupad riksintressebeskrivning Öjebyn Sebastian Ulvsgärd kompr