Svartöstaden i Luleå kommun är utvalt som riksintresse för kulturmiljövården. På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten har Piteå museum gjort en inventering av stadsdelen och en analys av kulturmiljövärdena.

Syftet med projektet har varit att precisera riksintressets innehåll, att beskriva och tolka det samt definiera vilka värden kulturmiljön har. Riksintresset Svartöstaden kan läsas som ett koncentrat av Norrbottens och Luleås industrihistoria. Därigenom bidrar stadsdelen med ett regionalt och lokalt perspektiv på industrisamhällets historia i Sverige.

 

Rapport Svartöstaden slutversion