Piteå museum genomförde under 2020 en etnologisk dokumentation av Lappstan i Arvidsjaur. Syftet var att dokumentera platsens kulturella och sociala funktion i såväl historiskt som samtida kontext. Dokumentationen finansierades av medel från Länsstyrelsen i Norrbotten och Arvidsjaurs kommun.

 

Lappstan är en välbevarad samisk kyrkstad i Arvidsjaurs centrum. Samiska kyrkstäder anlades i början av 1600-talet i samband med kronans/statens påbud om att anlägga kyrko- och handelsplatser. Den i Arvidsjaur anlades vid gamla prästgårdsområdet i början på 1600-talet och flyttades under 1820-talet i samband med att den nya kyrkan byggdes. Bebyggelsen består av timrade pyramidformade kåtor och härbren som är representativa för det skogssamiska kulturarvet och skogssamiska byggnadstraditioner.

Lappstan är skyddad som byggnadsminne och är ett etablerat besöksmål. Trots sin status som skyddat och välkänt kulturminne har det inte genomförts någon grundligare dokumentation av platsen. Därför ville vi genom arkivstudier, litteraturstudier och samtidsdokumentation samla in berättelser, minnen och upplevelser från Lappstan. Med hjälp av intervjuer, deltagande observationer och fotodokumentation ville vi synliggöra användningen av platsen och den tradition som omger den. Vi ville lyfta fram olika funktioner som platsen har för människor och bredda bilden av Lappstan. Vi ville även bidra till att sprida kunskap om Lappstans roll i samhället i ett historiskt och samtida sammanhang.

 

Dokumentationen genomförs i samarbete med Arvidsjaurs kommun och Arvidsjaurs Sameförening.

Fotona från Lappstan är tagna av Anna Elmén Berg 2020

Rapporten från projektet finns att läsa här:

Rapport Lappstan i Arvidsjaur