Järnvägsbron i Sikfors

 

Järnvägsbron i Sikfors är statligt byggnadsminne enligt ett regeringsbeslut 2007. Bron byggdes på 1910-talet i samband med att statsbanan mellan Älvsbyn och Piteå tillkom. Såväl tekniskt som estetiskt tillhör den landets märkligaste järnvägsbroar.

 

Statsbanan

Järnvägsbron i Sikfors tillkom på 1910-talet i samband med byggandet av statsbanan mellan Älvsbyn och Sikfors. Bron byggdes rakt över forsen alldeles intill vattenkraftstationen och över dammanläggningen. Idag utgör området en teknik- och arkitekturhistoriskt värdefull miljö.

Statsbanan Älvsbyn-Piteå var fem mil lång och byggdes 1911-15. Där banan korsar Piteälven vid Sikfors, är älven djupt nedskuren. Här byggdes den stora järnvägsbron 1912-1914. Den togs i bruk 1914. Brons hela längd är 155 meter. Den har fyra spann och spannens spännvidd är 15+58,3+20+24 meter.

Arkitektur och konstruktion

Bron är en bågbro av stål med underliggande båge och sidospann av betongvalv. Eftersom brobanan placerades så högt, kunde hela brons bärverk byggas under spåret. De fyra spannen är alla olika. Huvudspannet över älven är utfört med två parallella plåtbalksbågar. Detta tillverkades av Motala Nya Verkstads AB. Plåtbalksbågar var då en nyhet i landets järnvägsbrobyggande.

Sidospannen – ett landspann mot väster och ett landspann samt ett vattenspann mot öster – byggdes däremot som valvbroar av betong med påmurade sidor. Dessa uppfördes av Statens järnvägar.

Kontrasten mellan det luftiga bågspannet av plåtbalkar och de monumentala sidospannen i betong ger bron ett intressant uttryck. Sidospannen har monumentala rundbågformer och alla tre har olika spännvidder. Trots den moderna byggnadstekniken finns arkitektoniska detaljer av klassicistisk karaktär. Den utskjutande kantlisten på murverken bärs exempelvis upp av en tandsnittsfris.

Såväl ur tekniskt som estetiskt avseende räknas järnvägsbron i Sikfors som ett av landets märkligaste. Den arkitektoniska utformningen av huvudspannets stöd och sidospannens betongmurverk är särskilt iögonenfallande.

 

Järnvägsbron i Sikfors är statligt byggnadsminne efter ett regeringsbeslut 2007.