Fördjupad riksintressebeskrivning av Malmberget och Koskullskulle

Samhällena Malmberget och Koskullskulle är kulturmiljöer av nationellt såväl som internationellt värde. De är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården och har därmed ett särskilt skydd enligt Miljöbalken.

 

Med anledning av den samhällsomvandling som pågår i Malmfälten fick Piteå museum i uppdrag att göra en analys av riksintresseområdet. Uppdraget bekostades av länsstyrelsen och projektet Nya Gällivare. Det utfördes 2010-2011 av Anna Elmén Berg. Analysen presenterades i form av en fördjupad riksintressebeskrivning. Syftet var att precisera riksintressets innehåll och att ge det en nyanserad beskrivning, att definiera vilka värden kulturmiljön har samt att i relation till förändringssituationen lämna rekommendationer för hur kulturvärdena bäst kunde tillvaratas.

Läs rapporten här:

Malmberget och Koskullskulle Anna Elmén Berg