Markbygden: från skogsbygd till industrilandskap

Markbygden är inlandsdelen av Piteå kommun och ett av landets riksintressen för vindkraft. År 2006 aviserades att här skulle byggas 1.101 vindkraftverk under en tioårsperiod. Inför utbyggnaden gjorde Piteå museum 2009 en dokumentation av landskap, bebyggelse och livsmiljö i Markbygden. Etnolog Ingrid Metelius genomförde projektet och fotograf var Daryoush Tahmasebi, Norrbottens

 

Etnologisk dokumentation inför vindkraftsutbyggnad

Markbygden utgör den inre delen av Piteå kommun. Det är ett glest befolkat skogsområde, med många öde byar och gårdar. Landskapet är starkt kuperat med höga berg, låglänta myrmarker, många tjärnar och träsk. Skogen har under 1900-talet utsatts för hård avverkning med många kalhyggen som resultat. Här bor ungefär 400 människor. De flesta i arbetsför ålder pendlar till Piteå och Arvidsjaur. Många är pensionärer. En stor del av husen används som fritidshus.

Östra Kikkejaur skogssameby har höstbetesmarker i Markbygden och flyttar genom området. Ytterligare två samebyar har flyttleder i Markbygden, nämligen Semisjaur-Njarg fjällsameby och Västra Kikkejaur skogssameby.

Markbygden är utvalt som riksintresse för vindkraften och år 2006 lanserades en plan för byggandet av 1.101 vindkraftverk. Utbyggnadsperioden beräknades till tio år och kostnaden uppskattades till 55 miljarder kronor. Markbygden skulle enligt planerna bli den största vindkraftsparken i Europa och producera 12 TWh per år.

Förstudie

Piteå museum genomförde under vintern och våren 2009 en förstudie till en dokumentation av den planerade vindkraftsutbyggnaden. Projektet bekostades av Norrbottens läns landsting och länsstyrelsen i Norrbotten. Förstudien innehåller en historisk översikt, en genomgång och analys av viktigare intressenter och intressekonflikter samt en översiktlig fotodokumentation.

Projektet genomfördes av etnolog Ingrid Metelius, Piteå museum. Medföljande fotograf var Daryoush Tahmasebi, Norrbottens museum.