Rikti-Dockas är ett välbevarat skogssamiskt nybygge som upptogs på 1860-talet. Piteå museum har på Länsstyrelsen Norrbottens uppdrag gjort en etnologisk dokumentation av levnadsförhållandena på nybygget. Etnolog Emeli Elfving genomförde projektet.

 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten har Piteå museum genomfört en etnologisk dokumentation av det skogssamiska nybygget Rikti-Dockas i Överkalix kommun. Syftet har varit att fånga upp de minnen som finns från livet på denna gård i väglöst land. Den tidsepok som främst belysts är 1900-talets första hälft. Projektet genomfördes 2011 av etnolog Emeli Elfving.

Rikti-Dockas är ett välbevarat skogssamiskt nybygge som etablerades på 1860-talet. Det ligger ensligt i det vidsträckta skogslandet mellan Råne och Kalix älvar. Idag består gården av tre bostadshus, bagarstuga, sommarladugård, ladugård, härbre, avträde och lador. Runt bebyggelsen finns öppen odlingsmark. i gränsen mellan inägan och skogen finns gropar efter sommargravar. Platsen har fortfarande ett isolerat läge, även om nybygget idag kan nås med bil under några korta sommarmånader.

Rikti-Dockas är byggnadsminne och fornlämningarna i området skyddas av kulturmiljölagen. Området är också ett rikstintresse för kulturmiljölagen. Skogsvårdslagens bestämmelser om hänsyn till kulturmiljövårdens intressen gäller och det finns utpekat i länets bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.