Sågforsbron i Ånäset, Åträsk. Foto Piteå museum 2012.

 

Timmerbron över Lillpiteälven vid Ånäset i Åträsk är Norrbottens enda bevarade träbro med flera spann. Den ur kulturhistorisk synpunkt en av länets mest värdefulla broar. Den är helt byggd i trä och konstruerad som en fritt upplagd balkbro med tre spann. Dess bärverk består av träbjälkar som vilar på landfästen och mellanstöd av timmerkistor. Kistorna är utförda i liggtimmerteknik och fyllda med sten. Virket är handbilat.

 

Foto Daryoush Tahmasebi, Norrbottens museum.

 

Timmerbroar var tidigare allmänt förekommande men är idag en sällsynthet. Bron i Åträsk är den enda bevarade timmerbron i Norrbotten och genom sin ålderdomliga konstruktion ovanlig även ur ett nationellt perspektiv. Namnet Sågforsbron kommer sig av platsens historia. År 1765 anlades det första sågverket på en plats i närheten. Senare tycks ha funnits en senare såg nedströms älven. Vid sidan av bron finns också en sågverkskanal som sägs ha fyllts igen när bron byggdes.

De närmare omständigheterna omkring brons tillkomst är inte kända. Det har förmodats av den byggdes av byns bönder. Det finns också berättelser som tyder på att på platsen tidigare fanns ett färjeläge. Det är dock känt att patron C.A. Hedqvist i Öjebyn omkring sekelskiftet verkade för att förbättra vägförbindelserna mellan Åträsk och Storsund. Skogsbruket expanderade vid denna tid och det fanns ett ekonomiskt incitament att knyta samman det befintliga vägnätet med nybyggena nordväst om Åträsket. Genom bron fick gårdarna i bland annat Ånäset, Knabben och Högliden en fast förbindelse över Lillpiteälven.

 

Brons senare historia

Bron har under sin tid genomgått en del förändringar, men i stort sett behållit sitt ursprungliga utförande. Omkring 1965 fick bron nytt räcke. Vid mitten av 1980-talet förstärktes bron med två bredflänsbalkar av stål. Förfallet stod dock inte att hejda. Omkring 2005 började Piteå museum att arbeta för en restaurering. Under åren därpå blev sättningarna värre och konstruktionen började svikta under tyngden av stålbalkarna.

 

Brons restaurering 2011-2012

Sågforsbron rekonstruerades 2011-2012 i Piteå museums regi. Den återinvigdes den 1 september 2012. Timringsarbetet utfördes av Gallijaur-Järvlia Kulturbygdsförening. Restaureringen bekostades av Länsstyrelsen i Norrbotten och Piteå kommun. Bron ägs numera av kommunen. Arbetet med att rekonstruera bron har skett i samråd med markägare och Åträsk bygdeförening.

 

Sveriges hembygdsförbunds byggnadsvårdspris 2012

Piteå museum tilldelades 2012 Sveriges hembygdsförbunds byggnadsvårdspris för en väl genomförd restaurering av Sågforsbron.