Arkeologstigen, Jävre foto Piteå museum

Arkeologstigen

 

Arkeologstigen i Jävre är en vandringsled för såväl den historiskt intresserade som för den friluftsintresserade. Stigen sträcker sig genom ett område med varierad natur och flera fascinerande historiska lämningar, vissa mellan 1 200 och 3 000 år gamla. Här finns gravfält, rösen, en labyrint, en liggande höna och mycket annat. Här hittades det så kallade Jävresmycket, ett bronsspänne från omkring 500-talet efter Kristus, förmodligen från Volga-området i dagens Ryssland. Högberget har fantastisk utsikt och i klart väder kan du se över tre kommuner!

Lillberget

På norra sluttningen av Lillberget finns ett gravfält bestående av fem gravrösen från bronsåldern, alla inom ett hundra meter vidsträckt område. Det största röset är 11 meter i diameter och cirka 1,6 meter högt. Ett röse är skeppsformat, 10 meter långt och 4,5 meter brett.

Högberget

Söder om denna grupp ligger ett större röse på krönet av Högberget. Röset är 18 meter i diameter och 1,7 meter högt. Intill röset finns en labyrint av klassisk typ, åtta meter i diameter. Den har daterats lichenometriskt (genom att studera tillväxten av kartlav) till 1200-talet. Ingen vet med säkerhet vad labyrinterna hade för betydelse, men de har förknippats med fruktbarhet, årstidernas växlingar och fiskelycka.

Strax nedanför bergets sydsida, i anslutning till det vidsträckta klapperstensfältet, finns även boplatsgropar och kokgropar som daterats till bronsåldern.

Sandholmsberget

Söder om Högberget ligger Sandholmsberget där flera gravrösen och stensättningar från järnåldern återfinns. Här hittar du även den Liggande hönan, ett större stenblock uppallat på tre mindre stenar. Den närmaste i trakten finns i Hortlax, intill E4. Liggande hönor hittas annars mest längs Smålandskusten och på Öland. Det exakta syftet med dessa stenar är okänt, men teorier som förts fram är gravar, offerplatser och markeringar för viktiga platser eller leder. Ett par stenkistor, en annan typ av gravar, återfinns också i anslutning till detta berg.

Just skicket att begrava sina döda i stensättningar eller rösen är vanligt upp till och med Piteå älvdal. Därifrån och norrut blir det ytterst sällsynt. Just området mellan Jävre och Hemmingsmark har också en väldigt hög koncentration av dessa gravar, vilket tyder på att området var tidigt bebott och tämligen tätt befolkat.

Idag är dessa platser högt belägna och ligger ganska långt från havet. När gravhögarna byggdes var dock havsytan 30-40 meter högre och platserna låg då alldeles invid havsranden. Detta kan tyda på att människorna i området ville att gravarna skulle vara väl synliga för dem som passerade ute på havsrutterna – de allmänna farlederna.

Unika fornfynd

På Bokmyrberget hittades det så kallade Jävresmycket, ett spänne av brons. Mest troligt kommer detta från Volga-området i södra Ryssland och är daterat till äldre järnåldern, alltså cirka 400 – 600 efter Kristus. Detta visar att människorna från östra och västra sidan av Bottenviken tidigt under folkvandringstiden haft kontakt med varandra.

Hitta till

Du kommer till arkeologstigen genom att följa E4 söder om Jävre till skylten ”Arkeologstigen”. Ta in vid vändslingan och åk in genom grinden. OBS! Kom ihåg att hålla grinden stängd för att förhindra att vilt tar sig ut på vägen. Parkeringsplatsen ligger strax nedanför Sandholmsberget och ledens startplats är väl markerad med skyltar.

Ett annat alternativ är att följa skogsvägen från Jävrevägen mitt i samhället ända till Högberget och starta vandringen där. Det går även att vandra längs Solanderleden från rastplatsen vid Jävre Turistcenter till anslutningen mot stigen.

Arkeologstigen uppmärktes av Norrbottens Museum redan på 1970-talet.

Om leden

Leden är väl markerad på hällar och träd samt med skyltar och vandraren kan välja mellan en kortare sträcka om cirka 2 kilometer och en längre om cirka 7,5 kilometer. Terrängen är medelsvår och de besvärligaste partierna har spänger och ramper för att underlätta framkomligheten. Skyltar ger information om de historiska lämningarna samt om hur arkeologerna tror att livet kan ha tett sig för de människor som levde i området för cirka 3 000 år sedan. Det historiskt intressanta området sträcker sig i sin helhet vidare än vad leden gör; från havsbandet och upp till själva Jävre.

På flera platser finns vindskydd, bänkar och eldstäder för att göra upp eld för korvgrillning och kaffekokning. Kom ihåg att släcka din eld ordentligt och ta med dig allt skräp. Vid E4 finns toalett och soprum. Från flera av bergstopparna har du fin utsikt över området och från Högberget kan du i klart väder se över tre kommuner: Luleå, Piteå och Skellefteå!

Förberedelser och utrustning

Oavsett om du vill gå leden av rent historiskt intresse eller för att njuta av naturen och de vackra utsikterna rekommenderas stövlar eller kängor eftersom terrängen är varierad. En fikapaus på någon av bergstopparna är nästan ett måste, så kom ihåg att packa ryggsäcken med kaffe eller te och gott fika!