Vanliga frågor om kulturmiljöarbete

Vad är K-märkt?

SVAR: ”K-märkt” är ett populärt begrepp som sammanfattar en rad olika lagskydd av kulturmiljöer, men även en attityd till kulturarv.

Om man säger om ett hus att det är k-märkt, kan det ibland betyda att huset är skyddat som byggnadsminne och ibland helt enkelt att en lokal opinion anser att det är kulturhistoriskt värdefullt.

Byggnader och bebyggelsemiljöer kan få ett starkare skydd i kommunala detaljplaner eller områdesbestämmelser.
De markeras då med Q eller q.

Vad är kulturhistoriskt värde?

SVAR: Den definition som Riksantikvarieämbetet ger på begreppet lyder så här:

Kulturhistoriskt värde består i de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och sammanhang − samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag.

Begreppet är viktigt eftersom det används i Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagen, som är centrala i kulturmiljöarbetet.

Är mitt hus kulturhistoriskt värdefullt?

SVAR: För att få veta det kan du vända dig till museet. Vi gör bedömningar av byggnaders och andra anläggningars kulturhistoriska värden.

Ett kulturhistoriskt värde är en samlad värdering av många olika element. Det kan exempelvis gälla:

Är huset väl bevarat sedan sin byggnadstid?

Bär det intressanta spår av ägarnas användande av huset till olika ändamål?

Ligger det i en miljö som är bebyggelsehistoriskt intressant?

Har det en intressant arkitektur eller ett ovanligt konstnärligt uttryck?

Är det kanske viktigt ur socialhistoriskt eller försvarshistoriskt perspektiv?

Har det bott någon bemärkt person i huset?

Har byggnaden spelat en viktig roll i byns historia?

För att få veta om huset har något formellt skydd i detaljplan eller områdesbestämmelser måste du däremot vända dig till Piteå kommun.
Vad är byggnadsvård?

SVAR: Byggnadsvård handlar om att förvalta vår byggda historia. Genom att anpassa vården av ett äldre hus till byggnadens egna förutsättningar, kan vi tillvarata och förädla husets kulturhistoriska värde.

Grundregeln är enkel: reparera och underhåll med de tekniker och material som användes när huset kom till. Ofta är de traditionella materialen också de som idag anses bäst för vår miljö: slamfärg och linoljefärg, trä, tegel och kalkbruk. Material som använts i århundraden är väl beprövade och gångbara ännu idag.

Att laga och reparera hellre än att byta ut är också ett tips. Alltför många äldre hus har genomgått hårdhänta ombyggnader, där en äldre slamfärgad locklistpanel ersatts med en lockpanel målad med akrylat, eller där gamla fönster med profilerade bågar och blåsta glas ersatts med treglasfönster som förrycker husets proportioner.

Kulturhistoriskt värdefulla hus har något att berätta om vår historia. De berättar bäst om de bevaras i autentiskt skick.
Men även bebyggelse av mer allmänt slag förtjänar att vårdas väl. Tänk på att vår vardagsarkitektur är vårt framtida kulturarv.

Piteå museum har kostnadsfri rådgivning omkring byggnadsvård och kulturmiljövård.

I samarbete med Piteå kommuns Miljö- och Byggkontor har Piteå museum tagit fram Stilguiden, en snabborientering i byggnadsvård.

Vilket skydd ger Plan- och Bygglagen för bebyggelse?

SVAR: I Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) finns ett generellt lagskydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer:

I kap 8 § 17 stadgas att ändringar skall ske varsamt:
”Ändring av en byggnad och flyttning av byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrg och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden."

Regeln om varsam ändring av byggnad gäller såväl utvändigt som invändigt. (Boverket informerar 2004:5).

Den gäller oavsett om åtgärden kräver bygglov eller bygganmälan krävs eller ej. Byggnadsnämnden skall övervaka att kraven på varsamhet efterlevs (Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad 1996:4 & 2004:1).

Kap 8 §13 föreskriver att värdefulla byggnader inte får förvanskas:
”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas."

Kap 8 §14 talar om vikten av god byggnadsvård:
”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras."

Enligt kap 9 §34 skall byggnader med högt kulturhistoriskt värde bevaras:
”Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Vad är ett byggnadsminne?

SVAR: Byggnadsminnen är byggnadsverk, anläggningar eller andra miljöer som anses ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Lagstiftningen tillämpas också på parker, trädgårdar eller andra anläggningar.

Vem som helst kan väcka fråga om byggnadsminne hos länsstyrelsen som är beslutande myndighet. Länsstyrelsen upprättar skyddsföreskrifter för byggnadsminnen och har även tillsynsansvaret. (SFS 1988:950, Kulturmiljölag 3 kap. Byggnadsminnen.)


Hur skyddas kyrkor och kyrkstäder?

SVAR: Kyrkobyggnader uppförda inom Svenska kyrkan skyddas av kulturmiljölagens fjärde kapitel (SFS 1988:950). Skyddet omfattar alla kyrkor uppförda före 1940 samt ett särskilt urval från tiden därefter, i Piteå Norrfjärdens kyrka.
Skyddet gäller även kyrkogårdar och begravningsplatser anlagda före 1940, samt kyrkliga inventarier.
För kyrkstäder finns inget motsvarande skydd i kulturmiljölagen, utan dessa skyddas istället utifrån det generella skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som finns i Plan- och Bygglagen. De tre kyrkstäderna i Piteå kommun: Öjebyn, Norrfjärden och Hortlax är också utvalda som riksintressen för kulturmiljövården och skyddas därmed av särskilda bestämmelser i Miljöbalken.

Kan man få bidrag för byggnadsvård?

SVAR: För ägare till kulturhistoriskt värdefulla hus finns statliga byggnadsvårdsbidrag att söka. Länstyrelsen i Norrbotten kan i mån av tillgång på medel lämna bidrag till kulturhistoriska merkostnader. Information om bidraget samt ansökningsblanketter finns på länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se