Kulturmiljöarbete

Kulturmiljöarbete på Piteå museum

Piteå museum bedriver kulturmiljöarbete inom ett brett verksamhetsfält över hela Piteå kommun. Vårt arbete berör främst bebyggelsemiljöer, men alltid sedda i ett större natur- och kulturmiljöperspektiv.

Grunden för en bra kulturmiljöarbete är kunskap. Därför är ett värdefullt inslag kunskapsuppbyggnad genom dokumentationer och forskning. Det kan exempelvis vara viktigt att dokumentera kulturmiljöernas innehåll genom intervjuer omkring arbetsmiljöer eller familjetraditioner. Det är också angeläget att dokumentera det som försvinner, så att åtminstone avtrycken av miljöerna bevaras i vår fotosamling och vårt arkiv.

 

Museet är remissinstans för Piteå kommun och gör yttranden över såväl bygglov som planärenden. Vi medverkar som antikvariskt sakkunniga vid ändring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gör även andra konsulttjänster inom byggnadsvård och kulturmiljövård.

 

Vi samarbetar även med Länsstyrelsen Norrbotten i frågor som rör bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, byggnadsminnen samt kyrkliga kulturarv, samt med Norrbottens museum vid dokumentation av kulturmiljöer.

 

Kulturmiljöarbetet vid Piteå museum sker med utgångspunkt från Piteå kommuns kulturmiljöprogram HUSERA.

Programmet utgör underlag för kommunens planering runt utveckling och byggande. Det presenterar kulturmiljöer tematiskt och områdesvis, berättar om bebyggelsemiljöernas historia och karakteriserar de kulturhistoriska värdena. Det innehåller också rekommendationer för hur miljöernas värden skall tillvaratas och förstärkas.

 

I samarbete med Piteå kommuns Miljö- och Byggkontor har Piteå museum tagit fram Stilguiden, en snabborientering i byggnadsvård.

Stilguiden 

 

Besök gärna Västerbottens portal om byggnadsvård:

Hålla hus!

Eller webplatsen Varsamt!

Kulturmiljöarbete i Piteå

Kulturmiljöarbete handlar om att vårda, förvalta, levandegöra och sprida kunskap om kulturvärden hos fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap. I Piteå kommun finns ett kulturmiljöprogram som beskriver Piteås synliga historia från forntid till nutid.