föregående projekt nästa projekt

Pandemi i Norr

Forskningsprojekt om pandemins effekter i Norrbotten

Luleå Tekniska Universitet (LTU) har tilldelats 3,1 miljoner kronor av forskningsrådet FORMAS, till ett projekt på 12 månader för att samla kunskap och erfarenheter från den pågående coronapandemin. Norrbottens museum är en av samarbetsparterna och de har i sin tur tecknat samarbetsavtal med Piteå museum och Laponiatjuottjudus.

Övergripande syfte för forskningsprojektet är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering bland norrbottningarna. Dels utifrån länets karaktär och geopolitiska position, dels med fokus på renskötsel och urfolket samer samt äldreomsorgen. Projektet är tvärvetenskapligt och supradisciplinärt. Detta innebär bland annat att samarbetsparter och berörda som är verksamma utanför akademin ses som experter inom sina respektive områden och ges avgörande utrymme att bidra med perspektiv och kunskap för att utveckla frågeställningar och analyser.

 

Datainsamlingen görs genom sociala medier, digitala frågelistor, bild- och videoinsamling, autoetnografi och intervjuer. Insamlingen sker under pågående pandemi och blir ett underlag för historiska jämförelser, planering och utveckling av mänsklig säkerhet, krishantering och resiliens, samt planering av ett större forskningsprojekt.

 

På Piteå museum är det etnolog Sophie Nyblom som kommer att arbeta med projektet och bland annat genomföra kvalitativa interjuver och deltagande observationer. Materialet som samlas in kommer att utgå från temana utanförskap, landsbygd och gräns. Arbetet sker i samverkan med etnologerna på Norrbottens museum och Laponiatjuottjudus och de anslutna forskarna genom löpande dialog för att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom projektet.

 

 

Frågor som ställs inom projektet är:

 

¤ Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i förhållande till pandemin och åtgärder som vidtagits av myndigheter och politiker såsom social distansering, gränsstängningar, begränsning av allmänna sammankomster och besöksförbud?

 

¤ Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, upplevda erfarenheter och första-person-perspektiv med ifrågasättande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn på mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?

 

¤ Hur kan historiska jämförelser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till stärkta möjligheter till mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?

 

Projektet som pågår 1 december 2020 – 30 november 2021 leds av May-Britt Öhman, LTU, Enheten för historia.

 

Läs mer om projektet här:

Unikt forskningsprojekt om pandemin i Norrbotten – Luleå tekniska universitet, LTU – forskning och utbildning i världsklass

 

Forskningsprojekt om pandemins effekter i Norrbotten – Norrbottens museum

 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Din berättelse är viktig. Klicka här för att komma vidare till Norrbottens museums hemsida. Där kan du välja att besvara ett frågeformulär eller skriva en fri berättelse. Du kan även skicka in film eller ljudfil.

 

Vid frågor, kontakta

Sophie Nyblom

sophie.nyblom@piteamuseum.nu

0911- 126 15

Pandemi i Norr

Luleå Tekniska Universitet (LTU) har tilldelats 3,1 miljoner kronor av forskningsrådet FORMAS, till ett projekt på 12 månader för att samla kunskap och erfarenheter från den pågående coronapandemin. Norrbottens museum är en av samarbetsparterna och de har i sin tur tecknat samarbetsavtal med Piteå museum och Laponiatjuottjudus.