föregående projekt nästa projekt

Kyrkstäder i Norrbotten: Älvsbyn och Piteå

Piteå museum genomförde under 2020 en etnologisk dokumentation av Lappstan i Arvidsjaur och nu fortsätter vårt arbete med att synliggöra länets kyrkstäder. Under 2021 är det kyrkstäderna i Älvsbyn, Öjebyn, Hortlax och Norrfjärden som står i fokus. Vi vill samla in berättelser och minnen som beskriver platsernas användning i nutid och dåtid. Vi vill även bidra till att kyrkstädernas bebyggelse bevaras för framtiden. Projektet finansieras av medel från Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten.

 

Hortlax kyrkstad. Foto: Piteå museum

 

Nya dokument

Här finner du senaste nytt i projektet samt inbjudningar till möten, informationsträffar och samråd.

Frågelista - dela med dig av dina berättelser

Vill du dela med dig av dina minnen från Öjebyn, Hortlax, Norrfjärden eller Älvsbyn? Det finns möjligheten att lämna in skriftliga svar till museet. Via länken kommer du till en frågelista som du kan använda som stöd eller inspiration och mer information om hur du kan lämna din berättelse.

Kyrkstäder i Norrbotten

En kyrkstad är en ansamling av små hus, så kallade kyrkstugor, omkring sockenkyrkor. De fanns främst i Norrland, men även i de svensktalande bygderna i Finland samt i den finska lappmarken.

Kyrkstäderna tillkom på grund av att kyrksocknarna var stora och att det var kyrkogångsplikt från slutet av 1600-talet. De långa avstånden gjorde det svårt för sockenborna att göra kyrkobesök över dagen och bönderna fick bygga stugor som kunde användas för övernattning. Kyrkstugorna användes också vid marknader, sockenstämmor och ting. Kyrkstäderna fyllde därför en viktig social funktion och människorna fick tillfälle att umgås med folk från andra byar.

Norrbotten är tillsammans med Västerbotten kärnområde för landets kyrkstäder och idag finns 16 kyrkstäder bevarade. På vissa orter finns det sammanhängande kvarter och en levande kyrkstadstradition, på andra orter finns det endast ett fåtal byggnader kvar.

 

 

Syfte med projektet

Länets kyrkstäder utgör en del av länets kulturmiljöprofil och har höga kulturhistoriska värden både när det gäller de fysiska bebyggelsemiljöerna och den särpräglade funktionen de har haft. Kyrkstadsseden har förändrats över tid och denna dokumentation omfattar nutid och dåtid.

I projektet ingår ett byggnadsantikvariskt arbete. I Piteå består det av att i samverkan med Piteå kommun upprätta riktlinjer för hur bebyggelsen i kommunens kyrkstäder ska vårdas för att de kulturhistoriska värdena ska bevaras.

Vi vill genom projektet Kyrkstäder i Norrbotten synliggöra och bredda bilden av kyrkstäderna och hur de har brukats samt hur miljön har utvecklats. Vi vill också bidra till ett ökat intresse och engagemang bland ägare och allmänheten. Projektet kommer även att vara ett stöd i arbetet med att hållbart bevara och utveckla kyrkstäderna.

 

Norrfjärdens kyrkstad. Foto: Piteå museum

 

Tillvägagångssätt

En viktig del av projektet är att det ska genomföras i samverkan och dialog med de aktörer som är involverade i kyrkstädernas verksamhet, skötsel och bevarande såsom kyrkstugeföreningar, församlingar, kommunala tjänstemän, ägare och andra intressenter. Genom att involvera olika aktörer kring de olika kyrkstäderna kan vi bidra till att stärka nätverk och samverkan kring kyrkstäder lokalt och regionalt.

Insamlingen av berättelser och minnen kommer i förs ta hand att ske genom intervjuer med ett antal kyrkstugsägare från varje kyrkstad. Eftersom vi vill ha olika berättelser kommer vi att arbeta för att få en mångfald av berättelser från människor i olika åldrar och med olika relationer till kyrkstaden. Vi kommer även att medverka vid aktiviteter i de olika kyrkstäderna både för att dokumentera händelserna och för att bidra med vår kunskap om kyrkstäderna och deras bebyggelse.

 

 

Frågor och tips

Har ni frågor om projektet eller tips på personer som skulle vara lämpliga som informanter hör gärna av er till:

 

Sophie Nyblom

Antikvarie, etnolog

tel. 0911-126 15

sophie.nyblom@piteamuseum.nu

 

Läs mer

Om kyrkstaden i Öjebyn.

Om Älvsbyns kyrkstad.

 

Piggränd i Älvsbyns kyrkstad. Foto: Anneli Johansson

 

Kyrkstäder i Norrbotten: Älvsbyn och Piteå

Piteå museum kommer under 2021 att dokumentera kyrkstäderna i Älvsbyn, Öjebyn, Hortlax och Norrfjärden. Projektet består av en etnologisk dokumentation och en byggnadsantikvarisk del. Arbetet finansieras av medel från Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten.